Loading ...

Regulamin świadczenia usług hostingowych PlatHost.pl


Informacje podstawowe

Serwis hostingowy PlatHost.pl jest własnością firmy

STREFAPC
ul. Zwycięstwa 25A lok. 6
15-703 Białystok
NIP PL5421059594
mBank SA
Nr konta: 33 1140 2004 0000 3202 6143 9018 - PLN (zł)


§1. Postanowienia ogólne:

 • 1. Niniejszy regulamin dotyczy usług hostingowych oferowanych przez platformę hostingową PlatHost.pl, opublikowanych na stronie PlatHost.pl
 • 2. Regulamin obowiązuje wszystkich korzystających z usług PlatHost.pl od dnia 26-01- 2019 r.
 • 3. Wykupienie usługi oferowanej przez PlatHost.pl oznacza pełną i bezwarunkową akceptację niniejszego regulaminu oraz zapoznanie się z jego postanowieniami.
 • 4. Zakup usługi jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na rozpoczęcie świadczenia (dostarczania treści cyfrowych) przed upływem terminu do odstąpienia od umowy o skutkuje utratą prawa odstąpienia od umowy.
 • 5. Nieprzestrzeganie zasad regulaminu stanowi podstawę do zablokowania oferowanych usług.
 • 6. Abonent wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie jego danych osobowych, które niezbędne są do zawarcia, rozwiązania, zmiany umowy o świadczenie usług hostingowych.
 • 7. Dane będą przetwarzane przez platformę hostingową PlatHost.pl zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych.
 • 8. Abonent oświadcza, że został poinformowany, iż posiada prawo do wglądu i ich modyfikacji.
 • 9. Dane osobowe abonenta nie będą odsprzedawane innym firmom ani osobom trzecim przez platformę hostingową PlatHost.pl.
 • 10. Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym regulaminie.
 • 11. Każdy abonent zostanie poinformowany drogą elektroniczną o zaistniałych zmianach.

§ 2. Płatności:

 • 1. Akceptowalne formy płatności:
 • - wpłata na konto bankowe (przelewem elektronicznym, zwykłym przelewem bankowym lub przekazem pocztowym)
 • - płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu PayU
 • - płatności poprzez serwis Paypal
 • 2. Za korzystanie z usług oferowanych na stronie PlatHost.pl pobierana jest opłata za okres rozliczeniowy.
 • 3. Jeden okres rozliczeniowy trwa 1 miesiąc.
 • 4. Jeżeli abonent korzystający z usług nie poinformuje PlatHost.pl na 3 dni przed upływem okresu rozliczeniowego o rozwiązaniu umowy, firma dostarczy dokumenty potrzebne do opłacenia kolejnego okresu rozliczeniowego.
 • 5. PlatHost.pl zastrzega sobie prawo do usuwania kont przed upływem okresu testowego, o ile konto zostało stworzone po raz kolejny po usunięciu wynikającym z braku wniesienia opłaty abonamentowej lub nieprzestrzegania regulaminu.
 • 6. Abonent oświadcza, że wie jakie ograniczenia dotyczą wykupionej przez niego usługi, oraz jest świadom, że jeżeli je przekroczy (np.: miesięczny transfer) będzie musiał pokryć dodatkowe koszty, wymienione w Cenniku (w sytuacji w której będzie chciał zwiększyć limit).
 • 7. Zmiany cen usług nie dotyczą abonentów z podpisanymi umowami do końca okresu rozliczeniowego.

 • § 3. Rozwiązanie umowy:

  • 1. W przypadku nieprzestrzegania przez abonenta warunków regulaminu, umowy lub innych przepisów prawnych, PlatHost.pl ma prawo do zawieszenia usług świadczonych na rzecz abonenta i odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez zwrotu kosztów poniesionych przez abonenta.
  • 2. W dniu rozwiązania umowy abonentowi zostaje odebrany dostęp do usług a jego dane przechowywane na serwerze zostają usunięte.

  § 4. Odstąpienie od umowy:

  • 1. Usługobiorca będący konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty jej zawarcia poprzez złożenie w tym celu stosownego oświadczenia.
  • 2. Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy oraz formularz zawarte są w Załączniku nr 1 oraz Załaczniku nr 2.
  • 3. Usługobiorcy przysługuje zwrot wszystkich otrzymanych płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez niego użyte w pierwotnej transakcji z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas.
  • 4. Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem, jeżeli usługa została w pełni wykonana za wyraźną zgodą Usługobiorcy, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia przez Usługodawcę o utracie prawa do odstąpienia od Umowy, jak również w przypadku, gdy przedmiotem świadczenia na rzecz Klienta jest usługa indywidualna, utworzona według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
  • 5. Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem, jeżeli usługa realizowana jest w sposób automatyczny (rejestracja domen, aktywacja serwerów VPS i serwerów wirtualnych, aktywacja certyfikatów SSL), klient bedący Konsumentem utraci prawo do odstąpienia od umowy z chwilą realizacji usługi przez system (w zgodzie z punktem 1 Art 38 Ustawy o prawach konsumenta).
  • 6. Dokonując zamówień w serwisie PlatHost.pl użytkownik wyraża zgodę na niezwłoczną realizację zamówionych usług.

  § 5. Odpowiedzialność:

  • 1. PlatHost.pl dołoży wszelkich starań aby zapewnić abonentowi stały dostęp do wykupionych usług.
  • 2. Za brak możliwości dostępu do serwera, zawiniony przez PlatHost.pl, trwający ponad 48 godzin PlatHost.pl zobowiązuje się do rekompensaty w postaci przedłużenia okresu dostępu o 1-miesiąc za każde rozpoczęte 48 godziny przerwy ponad okres 1 dnia.
  • 3. Wszystkie usługi oferowane przez PlatHost.pl powinny być wykorzystywane do celów zgodnych z prawem.
  • 4. Za treści przekazywane za pośrednictwem usług PlatHost.pl odpowiedzialność ponosi wyłącznie abonent.
  • 5. PlatHost.pl nie ponosi odpowiedzialności za działania swoich abonentów.
  • 6. Abonent zobowiązany jest do podania prawidłowych, zgodnych z prawdą danych osobowych przy wypełnianiu formularza rejestracyjnego.
  • 7. Podanie nieprawdziwych, niepełnych danych skutkuje nie zarejestrowaniem konta bądź jego usunięciem przed upływem okresu testowego.
  • 8. Zabrania się rozpowszechniania materiałów, treści, obrazów niezgodnych z prawem.
  • 9. Szczególnie zabrania się:
  • - rozpowszechniania pornografii, łamania praw autorskich (mp3, cracki, seriale, itp), działania na szkodę osób trzecich, rozsyłania SPAMu (dla SPAMu nie mamy żadnej tolerancji),
  • - działania na szkodę pozostałych użytkowników usług PlatHost.pl (nadmierne wykorzystywanie zasobów serwera, mocy procesora),
  • - udostępniania materiałów osobom trzecim w sposób powodujący wykorzystywanie zasobów serwera (dotyczy w szczególności instalowanych skryptów wykorzystywanych na innych stronach - systemów bannerowych, aliasów, itp.),
  • - prób łamania zabezpieczeń serwera, serwerów w Sieci,
  • - streamingu oraz serwerów gier.
  • 10. Odsprzedawanie kont osobom trzecim jest traktowane jako łamanie regulaminu.
  • 11. Abonent ponosi pełną odpowiedzialność rejestrując konto bądź domenę za jej nazwę.
  • 12. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za nazwy użytkowników (domen), spory na tym tle będą rozstrzygane bez udziału PlatHost.pl.
  • 13. Abonent zobowiązany jest do utrzymywania w tajności haseł dostępu, nie ujawniania ich osobom trzecim.
  • 14. PlatHost.pl minimalny uptime serwerów na poziomie 99,5% dla kont hostingowych w skali miesiąca.
  • 15. W przypadku większych przerw w działaniu, niż wymienione powyżej PlatHost.pl jest zobowiązany przedłużyć okres abonamentowy o 1 dzień za każde 5 godzin awarii.
  • 16. W przypadku innych usług niewymienionych powyżej gwarancja SLA ustalana jest według zapisu w ofercie.
  • 17. PlatHost.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody poniesione przez abonenta lub osoby trzecie na skutek wykorzystania haseł, również w sposób nieuprawniony.
  • 18. Abonent zobowiązany jest do robienia kopii bezpieczeństwa we własnym zakresie. Jest odpowiedzialny za ich aktualność.
  • 19. PlatHost.pl wykonuje codziennie kopię bezpieczeństwa, jednak nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dane abonenta umieszczone na serwerze, za ich ewentualną utratę.
  • 20. Dostawca PlatHost.pl zastrzega sobie prawo do czasowych wyłączeń serwera w celach konserwacyjnych, po uprzednim powiadomieniu abonentów drogą elektroniczną.
  • 21. PlatHost.pl nie ponosi odpowiedzialności za brak ciągłości świadczenia dostępu do serwera (łącza), wystąpienia siły wyższej.
  • 22. PlatHost.pl nie bierze odpowiedzialności finansowej za straty poniesione przez abonenta w wyniku utraty danych lub niemożliwości przesyłu danych spowodowane przerwą w dostępie do serwera.

  § 6. Postanowienia końcowe:

  • 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz przepisy o ochronie danych osobowych.
  • 2. PlatHost.pl zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie.
  • 3. W przypadku dokonania zmiany treści regulaminu PlatHost.pl poinformuje abonenta o dokonanych zmianach na co najmniej trzydzieści dni przed datą ich wejścia w życie.
  • 4. Informacja o zmianie treści regulaminu zostanie przesłana do abonenta za pośrednictwem poczty elektronicznej.
  • 5. Postanowienia nowego regulaminu są wiążące, jeżeli w terminie 3 dni od dnia otrzymania wiadomości o zmianie treści regulaminu abonent nie wypowie umowy o świadczenie usługi.