regulamin

Regulamin serwisu

Regulamin świadczenia usług hostingowych PlatHost.pl

Informacje podstawowe

Serwis hostingowy PlatHost.pl jest własnością firmy:

MXD Spółka z o.o.
ul. Hetmańska 25
15-727 Białystok
NIP PL5423442138 KRS 0000944313
Nest Bank
Nr konta: 28 1870 1045 2078 1071 5667 0001 - PLN (zł)

§1. definicje:

 1. Umowa – oznacza umowę zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, pomiędzy Plathost, a Klientem na świadczenie Usługi.
 2. Plathost – serwis internetowy prowadzony przez MXD Sp. z o.o. 15-727 Białystok , ul. Hetmańska 25, zwany także Usługodawcą.
 3. Operator – dostawca Usług hostingowych, którego dane zostały wskazane w Umowie lub na stronach internetowych zawierających ofertę Usług hostingowych.
 4. Klient – osoba, która zawarła z Plathost umowę na świadczenie Usługi.
 5. Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązana bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 7. Usługa hostingu – usługa polegająca na udostępnieniu Klientowi serwera w celu umożliwienia utrzymywania na nim stron w sieci WWW.
 8. Serwis – serwis internetowy www.plathost.pl, prowadzony przez MXD Sp. z o.o. 15-727 Białystok , ul. Hetmańska 25
 9. Regulamin – niniejszy regulamin, określający zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Plathost.
 10. Konto – indywidualne, elektroniczne konto w ramach Serwisu aktywowane dla Klienta w celu umożliwienia korzystania przez niego z usług Serwisu.
 11. Usługa – każda z usług świadczonych przez Plathost za pośrednictwem Serwisu.
 12. Domena – unikalny ciąg znaków alfanumerycznych dostępnych do rejestracji, składający się z nazwy oraz rozszerzenia oferowanego przez danego rejestratora.
 13. Usługa domeny – usługa polegająca na rejestracji Domeny lub jej przedłużeniu na kolejny okres.
 14. Siła wyższa– niemożliwe do przewidzenia nadzwyczajne zdarzenie zewnętrzne, którego skutkom nie można zapobiec pomimo dołożenia najwyższej staranności.

§2. Postanowienia ogólne:

 1. Niniejszy Regulamin jest dokumentem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013r, poz.1422).
 2. Warunkiem zawarcia Umowy i korzystania z Usług świadczonych drogą elektroniczną jest dokonanie rejestracji w Serwisie i podanie prawdziwych danych Klienta. Skutkiem rejestracji w Serwisie jest powstanie Konta Klienta. Jeden Klient może posiadać jedno Konto jako osoba prywatna i jedno jako prowadzący działalność gospodarczą.
 3. Lista oferowanych przez Plathost Usług wraz z podanymi okresami ich rejestracji lub odnowienia oraz Cennikiem jest umieszczona w Serwisie.
 4. Postanowienia Regulaminu określają prawa i obowiązki stron Umowy.
 5. Regulamin obowiązuje Klienta bez względu na formę w jakiej została zawarta Umowa.
 6. Klient ma możliwość szybkiego kontaktu s Operatorem za pomocą:
  1. poczty tradycyjnej pod adresem: 15-727 Białystok, ul. Hetmańska 25,
  2. poczty elektronicznej pod adresem: kontakt@plathost.pl,
  3. telefonicznie pod numerem telefonu: 728 080 015,
  4. formularza kontaktowego dostępnego na stronie www.

§ 3. Informacje dla konsumentów:

 1. Na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumentów (Dz.U. z 2014r, poz.827) Klientowi będącemu jednocześnie Konsumentem, przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od daty jej zawarcia. Prawo, o którym mowa przysługuje Konsumentowi bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
 2. W celu odstąpienia od Umowy Konsument składa oświadczenie o odstąpieniu od umowy na formularzu stanowiącym ZAŁĄCZNIK do niniejszego Regulaminu.
 3. Oświadczenie należy skierować w formie elektronicznej na adres info@plathost.pl lub w formie pisemnej na adres korespondencyjny MXD Sp. z o.o. 15-727 Białystok, ul. Hetmańska 25.
 4. Prawo do odstąpienia nie przysługuje Konsumentowi w przypadku:
  1. gdy PlatHost wykonał w pełni Usługę przed otrzymaniem oświadczenia o odstąpieniu,
  2. usługi o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

§ 4. Rejestracja konta:

 1. Rejestracja konta odbywa się za pośrednictwem formularza zawartego na stronie internetowej Operatora.
 2. Aktywacja konta nastąpi po potwierdzeniem w otrzymanej wiadomości e-mail. Konto pozostaje aktywne przez okres, za jaki został uiszczony abonament.
 3. Zablokowanie konta następuje po 60 dniach bez aktywności.
 4. Odblokowanie konta następuje po zgłoszeniu do BOK.
 5. Operator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia powstałe z winy osób trzecich.

§ 5. Zawarcie umowy:

 1. Operator świadczy Usługi hostingowe na podstawie Umowy zawartej z Klientem.
 2. Umowa może zostać zawarta w formie pisemnej lub w innej formie. W szczególności Umowa może zostać zawarta przez Uruchomienie usług hostingowych, które nastąpiło po otrzymaniu Zamówienia przez Operatora.
 3. Umowa zostaje zawarta w chwili jej podpisania albo w chwili Uruchomienia usług hostingowych – w zależności od tego co nastąpi pierwsze.
 4. Umowa jest zawierana na czas nieoznaczony oraz rozliczana w okresach abonamentowych wskazanych w Cenniku usług, chyba że w treści Umowy wskazano inaczej.
 5. Do zawarcia Umowy Klient podaje zgodne z rzeczywistością następujące dane:
  1. nazwisko i imiona,
  2. pełną nazwę firmy ( jeśli Klient jest Przedsiębiorcą),
  3. reprezentanta firmy ( jeśli Klient jest Przedsiębiorcą),
  4. PESEL (jeśli Klient jest Konsumentem),
  5. NIP, REGON, KRS (jeśli Klient jest Przedsiębiorcą),
  6. adres zamieszkania bądź adres siedziby Przedsiębiorcy,
  7. adres do korespondencji, jeśli jest inny niż adres, o którym mowa wyżej,
  8. hasło dostępu,
  9. adres e-mail oraz numer telefonu kontaktowego.
 1. Przed zawarciem umowy lub w zwiazku z zawarciem umowy Operator ma prawo zweryfikować wskazane przez klienta dane, a szczególnie w przypadku gdy zachodzi podejrzenie, iż są nieprawdziwe. Operator może zarządać przedstawienia dokumentów potwierdzających prawdziwość podanych danych, np. skan dokumentu tożsamości, odpis z CEIDG, KRS.
 2. Zawarcie Umowy jest potwierdzane wystawieniem faktury przez Operatora, która obejmuje Opłatę abonamentową za pierwszy Okres abonamentowy, w wysokości zgodnej z Cennikiem usług.
 3. Dokonując zamówienia wszelkich usług w serwisie PlatHost.pl, które są realizowane automatycznie: hosting www, serwery Cloud VPS, domeny, Klient traci prawo do odstąpienia od umowy z chwilą realizacji usługi przez system (w zgodzie z pkt. 1, art. 38. Ustawy o prawach konsumenta).
 4. Składając zamówienie na usługę z automatyczną aktywacją w PlatHost.pl, Klient wyraża zgodę na jej natychmiastową aktywację, tracąc tym samym możliwość odstąpienia od umowy.

§ 6. Opłaty abonamentowe:

 1. Wynagrodzeniem pobieranym przez Operatora z tytułu świadczenia Usług hostingowych na rzecz Klienta jest Opłata abonamentowa. Wysokość Opłaty abonamentowej jest ustalana na podstawie Cennika usług obowiązującego u Operatora w dniu złożenia Zamówienia. Opłaty abonamentowe naliczane są w systemie miesięcznym, kwartalnym, półrocznym i rocznym.
 2. Opłata abonamentowa jest pobierana za cały Okres abonamentowy z góry.
 3. Klient może zmienić czas trwania Okresu abonamentowego pod warunkiem przekazania Operatorowi dyspozycji w tym zakresie przed końcem trwającego Okresu abonamentowego. Zmiana czasu trwania Okresu abonamentowego następuje wraz z początkiem nowego Okresu abonamentowego.
 4. Operator wystawia i przesyła Klientowi fakturę w formie elektronicznej, na co Klient wyraża zgodę. Operator przesyła fakturę na adres e-mail wskazany przez Klienta podczas składania zamówienia. Klient ma prawo żądania otrzymania faktury w formie tradycyjnej, co powinien zgłosić w formularzu podczas zamawiania usługi lub poprzez zgłoszenie w panelu klienta. Faktura w formie tradycyjnej zostanie przesłana na adres podany przez klienta, po uiszczeniu przez klienta kwoty 15 zł netto tytułem kosztów przesyłki.
 5. Opłata abonamentowa jest płatna:
  • przelewem bankowym w terminie wskazanym na fakturze (Klient jest zobowiązany do wskazania na poleceniu przelewu tytułu wpłaty, w sposób nie budzący wątpliwości).
  • płatności online - Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
 6. Dostepne formy płatności:
  • Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Mastercard, MastercardElectronic, Maestro
  • szybki przelew bankowy online
  • standardowy przelew bankowy
 7. Czas realizacji zamowienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności, w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Operatora.
 8. Zapłata następuje w chwili uznania rachunku bankowego Operatora. W przypadku opóźnienia zapłaty Operator ma prawo naliczenia odsetek ustawowych oraz zawieszenia wykonywania Usług hostingowych do czasu wniesienia przez Klienta Opłaty abonamentowej. W przypadku opóźnienia we wniesieniu Opłaty abonamentowej przekraczającej 30 dni Operator ma prawo do rozwiązania umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu do uregulowania zapłaty.
 9. W przypadku rozwiązania umowy Operator ma prawo do usunięcia konfiguracji Usług hostingowych Klienta, kont utworzonych przez Klienta lub Użytkowników oraz wszelkich danych zapisanych w ramach tych kont. Rozwiązanie Umowy w trybie zdania poprzedzającego pozostaje bez wpływu na obowiązek wniesienia przez Klienta Opłaty abonamentowej za rzeczywisty okres świadczenia przez Operatora Usług hostingowych.
 10. Opłata abonamentowa nie podlega zwrotowi w przypadku wypowiedzenia umowy przez Klienta lub złożenia przez Klienta oświadczenia o rezygnacji z Usług hostingowych.
 11. Uiszczona Opłata abonamentowa podlega zwrotowi w przypadku dokonania wypowiedzenia Umowy przez Operatora za wyjątkiem wypowiedzenia spowodowanego niewłaściwym korzystaniem z usług przez Klienta lub Użytkownika.
 12. Operator zastrzega sobie mozliwość zmiany cen opłat abonamentowych. Zmiana ceny nie dotyczy Klientow z opłaconym okresem abonamentowym do końca trwania tego okresu.

§ 7. Usługa rejestracji domen internetowych:

 1. Plathost świadczy usługi polegające na pośredniczeniu w rejestracji domen internetowych, ich rezerwacji oraz obsłudze administracyjnej i technicznej.
 2. Klient składa zamówienie na Usługę Domeny. Zamówienie Usługi Domeny jest równoznaczne z akceptacją przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu oraz Regulaminów wybranych podmiotów zarządzających domenami.
 3. Zawarcie Umowy na Usługę Domeny następuje z chwilą potwierdzenia przez Plathost złożenia zamówienia przez Klienta.
 4. Proces rejestracji Domeny zostanie rozpoczęty przez Plathost po zaksięgowaniu przez niego wpłaty.
 5. Złożenie zamówienia skutkuje jednoczesnym udzieleniem Plathost upoważnienia do reprezentowania Klienta przed podmiotami zarządzającymi domenami. W ramach powyższego upoważnienia Plathost może dokonywać wszelkich czynności związanych z zarejestrowaniem i administrowaniem Domeny w imieniu Klienta.
 6. Rejestracja, przedłużenie oraz rezerwacja wybranej przez Klienta Domeny zależy wyłącznie od decyzji podmiotu zarządzającego domenami.
 7. Plathost ma prawo odmówić zawarcia Umowy jeżeli Klient w zgłoszeniu poda nieprawidłową Domenę lub zamówienie złożone przez Klienta wymaga uzupełnienia, bądź w stosunku do wybranej Domeny zostało już wszczęte postępowanie rejestracyjne.
 8. Plathost nie ponosi odpowiedzialności za rejestrację lub rezerwację Domeny w złej wierze, utratę praw do Domeny przez Klienta na skutek roszczeń zgłoszonych przez osobę trzecią oraz zablokowanie, usunięcie Domeny lub jej przejęcie przez osobę trzecią.
 9. Plathost zobowiązany jest do wykonywania dyspozycji Klienta w przedmiocie zarządzania Domeną. Dyspozycje mogą być zgłaszane przez Klienta w formie elektronicznej na adres: info@plathost.pl Plathost ma prawo odmówić wykonania dyspozycji Klienta, jeżeli są one niezgodne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa lub postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 10. Umowa na Usługę Domeny ulega rozwiązaniu z chwilą wyrejestrowania Domeny lub jej przeniesienia do innego dostawcy.

§ 8. Odpowiedzialność abonenta:

 1. Abonent ponosi pełną odpowiedzialność za dane i treści zawarte na swoim serwerze wirtualnym, zwłaszcza umieszczone dane osobowe osób trzecich oraz za ich aktualizację.
 2. Abonent jest odpowiedzialny za treści i materiały udostępniane przez osoby, którym udostępnił miejsce na swoim serwerze wirtualnym.
 3. Szczególnie zabrania się:
  1. umieszczania na serwerach Operatora informacji zawierających treści niezgodnych z polskim prawem.
  2. rozpowszechniania pornografii, łamania praw autorskich (mp3, cracki, seriale, itp), działania na szkodę osób trzecich, rozsyłania SPAMu
  3. działania na szkodę pozostałych użytkowników usług PlatHost.pl (nadmierne wykorzystywanie zasobów serwera, mocy procesora),
  4. udostępniania materiałów osobom trzecim w sposób powodujący wykorzystywanie zasobów serwera (dotyczy w szczególności instalowanych skryptów wykorzystywanych na innych stronach – systemów bannerowych, aliasów, itp.),
  5. prób łamania zabezpieczeń serwera,
  6. streamingu oraz serwerów gier,
  7. odsprzedawania kont osobom trzecim.
 1. Abonent ponosi pełną odpowiedzialność rejestrując konto bądź domenę za jej nazwę.
 2. Abonent zobowiązany jest do utrzymywania w tajności haseł dostępu, nie ujawniania ich osobom trzecim.
 3. Abonent zobowiązany jest do wykonywania kopii bezpieczeństwa we własnym zakresie i jest odpowiedzialny za ich aktualność.

§ 9. Odpowiedzialność operatora:

Operator zobowiązany jest do:

 1. Stałego i nieprzerwanego świadczenia usług Abonentowi, który uiścił opłatę abonamentową i nie złamał niniejszego Regulaminu. Stałe i nieprzerwane świadczenie usług rozumiane jest jako pełny dostęp Klienta do jego usług.
 2. Operator zastrzega sobie prawo do przerw konserwacyjnych, a w przypadku awarii zagrażającej stabilności usługi do natychmiastowej wymiany wadliwego podzespołu.
 3. Poinformowania z odpowiednim wyprzedzeniem Abonenta o zaistniałej konieczności czasowego odłączenia dostępu do pewnych usług.
 4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku:
  1. nieprawidłowego użytkowania kont,
  2. podania nieprawdziwych lub niepełnych danych podczas rejestracji konta oraz złamania Regulaminu przez Abonenta,
  3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za dane Użytkowników przechowywane na serwerach Operatora.
 1. Operator wykonuje codziennie kopię bezpieczeństwa, jednak nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dane abonenta umieszczone na serwerze, za ich ewentualną utratę.
 2. Operator zapewnia minimalny uptime serwerów na poziomie 99% dla kont hostingowych w skali roku.
 3. W przypadku większych przerw w działaniu, niż wymienione powyżej Operator jest zobowiązany przedłużyć okres abonamentowy o 1 dzień za każde 5 godzin awarii.
 4. W przypadku innych usług niewymienionych powyżej gwarancja SLA ustalana jest według zapisu w ofercie.
 5. Całkowita odpowiedzialność Operatora z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy ograniczona jest wyłącznie do rabatu przysługującemu Abonentowi z tytułu niedotrzymania SLA. Abonentowi nie będzie przysługiwało prawo żądania odszkodowania uzupełniającego oraz żadne inne roszczenia z tego tytułu. Operator w szczególności nie odpowiada za zysk utracony.
 6. Operator nie bierze odpowiedzialności finansowej za straty poniesione przez abonenta w wyniku utraty danych lub niemożliwości przesyłu danych spowodowane przerwą w dostępie do serwera.
 7. Operator przechowuje dane umieszczone na serwerze przez Klienta przez okres świadczenia usługi oraz :
  • w przypadku hostingu współdzielonego przez następne 30 dni, po czym w przypadku nie przedłużenia okresu abonamentowego na zasadach określonych w Regulaminie, dane są usuwane z serwera bezpowrotnie
  • w przypadku serwerow VPS i serwerów dedykowanych przez następne 7 dni, po czym w przypadku nie przedłużenia okresu abonamentowego na zasadach określonych w Regulaminie, dane są usuwane z serwera bezpowrotnie.

§ 10. Procedura reklamacji:

 1. Wszystkie zastrzeżenia, które dotyczą Usług świadczonych przez Operatora za pomocą Serwisu należy przesyłać pisemnie na adres: MXD Sp. z o.o. ul. Hetmańska 25, 15-727 Białystok lub w formie elektronicznej na adres: info@plathost.pl
 2. Reklamacja winna być złożona w miarę możliwości niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia będącego przyczyną jej złożenia.
 3. Reklamacja powinna zawierać:
  1. dane kontaktowe Klienta – imię i nazwisko lub nazwa firmy oraz adres podane podczas składania zamówienia,
  2. określenie przedmiotu reklamacji,
  3. określenie przedmiotu reklamacji,
  4. żądanie Klienta (jeżeli Klient z takim występuje),
  5. podpis Klienta (w przypadku reklamacji przesłanych pisemnie).
 1. Operator ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Abonenta uznał za uzasadnione
 2. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Konsument ma prawo uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem, a Plathost od Powiatowego (Miejskiego) Rzecznika Konsumentów.

§ 11. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  • http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
  • http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;
  • http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 1. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku:
  1. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).,
  2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej z Operatorem,
  3. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Operatorem.

§ 12.Rozwiązanie Umowy Abonenckiej

Umowa abonencka może być rozwiązana:

 1. Na skutek pisemnego oświadczenia Abonenta o rezygnacji z usługi dostarczonego co najmniej na 7 dni przed datą rozwiązania umowy.
 2. Z powodu opóźnienia w zapłacie całości lub części opłaty abonenckiej powyżej 14 dni od terminu zapłaty.
 3. Z powodu podania przez Abonenta w formularzu zamówienia nieprawdziwych danych.
 4. Z powodu wykorzystywania lub uzasadnionych obaw, że Abonent będzie wykorzystywał usługi niezgodnie z ich przeznaczeniem, a także w sposób naruszający przepisy obowiązującego prawa lub dobra osób trzecich.
 5. W wyniku naruszenia przez Abonenta warunków korzystania z usług, po uprzednim powiadomieniu i podaniu przyczyn z wyprzedzeniem 14 dni przed datą rozwiązania umowy, lub jeśli naruszenie dotyczy dóbr innych użytkowników sieci – ze skutkiem natychmiastowym.
 6. Na skutek rozwiązania lub likwidacji Abonenta nie będącego osobą fizyczną.
 7. Na skutek działania Klienta powodującego wymierne szkody lub zakłócenie pracy Plathost.pl.
 8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w przypadku gdy funkcjonowanie usługi klienta zagraża stabilności sieci lub stabilności innych użytkowników. W przypadku rozwiązania umowy ze strony Usługodawcy, Użytkownikowi przysługuje prawo do zwrotu opłaty abonamentowej pomniejszonej o wykorzystany okres abonamentowy. Zwrot przysługuje wyłącznie w sytuacji gdy Użytkownik nie przyczynił się bezpośrednio do spowodowania zagrożenia dla innych Użytkowników sieci.

§ 13. Odstąpienie od umowy

 1. Abonent ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny (art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta).
 2. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej przed rozpoczęciem świadczenia usługi.
 3. Dokonując zamówień usług, gdzie usługi realizowane są w sposób automatyczny Abonent utraci prawo do odstąpienia od umowy z chwilą realizacji usługi przez system (art. 38 pkt.1 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta).
 4. Dokonując zamówień w serwisie Plathost.pl użytkownik wyraża zgodę na niezwłoczną realizację zamówionych usług.

§ 14. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Wszelkie spory wynikające z realizacji Umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla miejsca siedziby Operatora. Nie wyłącza to uprawnienia Konsumenta do wytoczenia powództwa przed sąd miejscowo dla niego właściwy.
 3. Operator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie o czym zostanie poinformowany każdy użytkownik serwisu w formie elektronicznej.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 15-01-2022 r

ZAŁĄCZNIK-odstapienie od umowy