domeny regulamin

Regulamin domen

Regulamin domen PlatHost.pl

§1. Informacje ogólne

 • Operator – MXD Sp. z o.o., z siedzibą w Białymstoku, ul. Hetmańska 25, 15-727 Białystok, NIP PL5423443138, KRS0000944313.
 • Serwis - strony internetowe należące do Operatora, umożliwiające składanie zamówień na usługi oferowane bezpośrednio lub pośrednio przez Operatora.
 • Klient - osoba fizyczna, prawna, lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność do zaciągania we własnym imieniu zobowiązań oraz nabywania praw, korzystająca z usług świadczonych przez Operatora.
 • Konsument - Klient będący osobą fizyczną korzystającą z usług w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Domena - unikalny adres internetowy, składający się z ciągu znaków alfanumerycznych tworzących nazwę oraz rozszerzenie domeny, będący przedmiotem rejestracji.
 • Rejestracja domeny - umieszczenie nazwy domeny wraz z odpowiadającymi jej adresami serwerów nazw w pliku strefy odpowiadającym nazwie rejestrowanej domeny, na głównym serwerze nazw tej strefy.
 • Rejestrator - podmiot dokonujący rejestracji domeny poprzez operatora danego rodzaju domeny wymienionego na stronie www.iana.org lub będący operatorem tego rodzaju domen
 • ICANN - The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, instytucja odpowiedzialna za przyznawanie nazw domen internetowych, ustalanie ich struktury oraz za ogólny nadzór nad działaniem serwerów DNS na całym świecie.
 • NASK - Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa, podmiot zarządzający rejestrem domen w domenie .pl.
 • WHOIS - baza publicznie dostępnych informacji o domenach, którego administratorem jest Rejestrator lub podmiot przez niego upoważniony, właściwy dla danego rozszerzenia domeny. Sposób i rodzaj udostępniania danych reguluje operator danego rodzaju domeny.
 • EURid - Rejestr wyznaczony przez Komisję Europejską do zawiadywania rejestracjami domeny .eu.

§2. Czas trwania umowy:

 1. Umowa jest uznana za zawartą po wypełnieniu przez Klienta formularza zamówienia dostępnego w Serwisie, rejestracji w Serwisie bądź aktywowania dowolnej usługi i otrzymania tego formularza przez Operatora. Klientowi przysługują prawa do korzystania z zakupionych usług po uregulowaniu wszystkich wymaganych płatności na rzecz Operatora (z wyjątkiem usług, dla których dostępne są bezpłatne okresy testowe).
 2. Umowa jest zawierana na czas określony. Umowa wygasa w momencie upływu okresu ważności dla danej usługi w przypadku niedokonania opłaty z tytułu wynagrodzenia dla Operatora za kolejny okres abonamentowy usługi w wymaganym terminie.
 3. Jeżeli Operator nie wykonał jeszcze w pełni usługi Konsument ma prawo odstąpić od zawartej umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny. Aby odstąpić od umowy Konsument ma obowiązek poinformować Operatora o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia. Celem skorzystania z prawa odstąpienia od umowy Konsument może skorzystać ze wzoru formularza o odstąpieniu stanowiącego załącznik nr 2 do Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).
 4. Umowa może zostać wypowiedziana jednostronnie przez Klienta w dowolnym momencie bez podania przyczyny. W takim wypadku nie przysługuje Klientowi zwrot uiszczonych wcześniej opłat na rzecz Operatora ani żadne dodatkowe wynagrodzenie. Zakupione usługi ulegają deaktywacji lub przepadkowi na rzecz Operatora lub Rejestratora. Jednakże w przypadku usług świadczonych na rzecz Konsumentów, po wypowiedzeniu umowy Konsument ma prawo do zwrotu kwoty wynagrodzenia proporcjonalnie do okresu pozostałego do końca umowy pomniejszonej o koszty zapłacone w imieniu klienta na rzecz Rejestratorów lub innych operatorów. Niniejszy ustęp nie ogranicza prawa Konsumenta do odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 3.
 5. Umowa może zostać wypowiedziana jednostronnie przez Operatora z podaniem przyczyny w przypadku powstania zaległości płatniczych z tytułu korzystania z usług świadczonych przez Operatora, podaniem niepełnych lub nieprawidłowych danych osobowych przez Klienta lub wyraźnym naruszeniem postanowień niniejszego Regulaminu lub naruszenia przepisów prawa.
 6. Przedłużenie działania usług i czasu trwania umowy odbywa się na warunkach obowiązujących w chwili dokonania takiej operacji. W przypadku przedłużenia czasu trwania umowy zastosowane znajduje Regulamin obowiązujący w chwili dokonania przedłużenia.
 7. Minimalny czas trwania zobowiązań Konsumenta odpowiada czasowi trwania zawartej umowy.

§ 3. Korzystanie z usług:

 1. W celu korzystania z usług Operatora Klient jest zobowiązany do podania pełnych i prawidłowych danych osobowych jednoznacznie go identyfikujących, w szczególności adresu e-mail, do którego dostęp ma wyłącznie Klient i który jest w stanie akceptować wiadomości e-mail wysyłane przez Operatora zawierające informacje i dane niezbędne do poprawnego korzystania z usług.
 2. Klient jest zobowiązany do aktualizacji danych osobowych i adresowych, w szczególności aktualnie używanego adresu e-mail w ciągu 7 dni od wystąpienia jakiejkolwiek zmiany tychże danych. Aktualizacja odbywa się poprzez uaktualnienie danych Klienta w udostępnionym mu panelu administracyjnym.
 3. Korespondencja e-mail jest podstawowym kanałem komunikacji pomiędzy Operatorem a Klientem. Operator nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprzedłużenia ważności usług lub niedostarczenia innych ważnych komunikatów wynikające z niedostarczenia odpowiednich powiadomień na podany adres e-mail Klienta. Zdanie drugie nie dotyczy Konsumentów.
 4. Klient może szybko i efektywnie kontaktować się z Operatorem pod adresem e-mail: support@plathost.pl, telefonicznie pod numerem: 728 080 015.
 5. Klient zobowiązuje się do korzystania z usług świadczonych przez Operatora w sposób nienaruszający praw osób trzecich (dóbr osobistych, praw autorskich), dobrych obyczajów, przepisów prawa polskiego ani powszechnie obowiązującymi zasadami prawa międzynarodowego.
 6. W przypadku, gdy Klient dokonuje rejestracji usług w cudzym imieniu, ponosi odpowiedzialność za istnienie i zakres upoważnienia udzielonego przez tę osobę trzecią dla celów rejestracji usług. Upoważnienie posiadane przez Klienta winno obejmować dokonanie wszelkich czynności koniecznych dla rejestracji usług, w szczególności do przetwarzania i podania danych osobowych abonenta domeny w bazie WHOIS oraz do udzielenia Operatorowi dalszego upoważnienia do zawierania umów rejestracji domeny w imieniu abonenta.
 7. Operator zapewnia Klientowi bezpłatną pomoc techniczną w okresie trwania umowy w zakresie oferowanych usług poprzez umieszczanie instrukcji na stronach WWW oraz umożliwienie bezpośredniego kontaktu Klienta z Operatorem.

§ 4. Ogólne zasady rejestracji i utrzymania domen:

 1. W sprawach dotyczących domen z polskimi rozszerzeniami obowiązują postanowienia dokumentu "Zasady rejestracji i utrzymywania nazw domen internetowych NASK". Dokument ten stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.
 2. W sprawach dotyczących domen .eu zastosowanie mają postanowienia EURid dostępne pod adresem www.eurid.eu regulujące m.in. zasady rejestracji domen .eu.
 3. W sprawach dotyczących domen globalnych dodatkowo obowiązują "Zasady rejestracji i utrzymania domen globalnych". Ponadto, Klient oraz Operator oświadczają, że nie będą naruszać zasad ustanowionych przez ICANN (The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) dotyczących spraw związanych z działalnością tej organizacji. Strony zobowiązują się do przestrzegania wytycznych odnośnie sporów związanych z nazwą domeny zawartych w dokumencie "Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy". Dokument ten jest dostępny pod adresem: www.icann.org/udrp/.
 4. W przypadku niektórych domen krajowych, zgodnie z polityką danego rejestru rejestracja możliwa jest wyłącznie na rzecz lokalnych podmiotów spełniających dodatkowe wymagania, co wiąże się z dodatkowymi regulacjami:
  • Operator może, na podstawie własnej decyzji, zaoferować Klientowi usługę proxy polegającą na zapewnieniu podmiotu pośredniczącego w rejestracji danej domeny, spełniającego wymagania danego rejestru;
  • Wówczas taki podmiot jest wpisywany jako abonent domeny, zaś Klient otrzymuje pełne prawo do administracji domeną, w tym do zmiany abonenta na inny podmiot, zgodnie z warunkami danego rejestru;
  • Skorzystanie z usługi nie zwalnia Klienta z odpowiedzialności w przypadku, gdy rejestrowana domena lub zawartość umieszczona w adresach zawierających daną nazwę domeny narusza prawa osób trzecich, prawo lub inne postanowienia danego rejestru;
  • Klient zobowiązuje się do pokrycia wszelkich uzasadnionych kosztów poniesionych przez podmiot pośredniczący w związku z wykonywaną umową w przypadku wystąpienia sporu o domenę rozpoczętego przez podmiot trzeci;
  • Klient przyjmuje do wiadomości, że domena rejestrowana w taki sposób może zostać usunięta bez zwrotu poniesionych opłat w przypadku naruszenia praw osób trzecich, prawa lokalnego lub międzynarodowego, postanowień danego rejestru itp. Tego typu nakazy mogą być wydane przez sądy, decyzje rządowe lub Rejestratora danego typu domen.
 1. Regulaminy rejestratorów z poszczególnych krajów stanowią załącznik do niniejszego regulaminu. Klient przed zawarciem umowy winien zapoznać się z regulaminem obowiązującym u danego Rejestratora.

§ 5. Transfery domen od innych usługodawców do Operatora (PlatHost.pl):

 1. Szczegółowe warunki dotyczące transferów domen są opisane w Zasadach rejestracji, regulaminach i wymaganiach dotyczących domen globalnych oraz narodowych.
 2. Jeżeli warunkiem dokonania transferu jest dokonanie opłaty przez Klienta na rzecz Operatora, ma ona charakter kaucji zwrotnej. W przypadku niepowodzenia operacji transferu kaucja jest zwracana w całości na konto bankowe Klienta lub pozostaje do wykorzystania na inne usługi Operatora, zaś w przypadku powodzenia operacji jest zaliczona na poczet opłaty z tytułu utrzymania danej domeny.

§ 6. Transfery domen od Operatora (PlatHost.pl) do innych usługodawców:

 1. Operator wyraża intencję umożliwienia Klientowi pełnego zarządzania wykupioną domeną, w tym również do przeniesienia obsługi domeny do innego usługodawcy. Dlatego też Operator, zgodnie z warunkami danego rejestru, wydaje kody authinfo dla domen oraz znosi blokady transferowe po dostarczeniu przez Klienta prawidłowo wypełnionego wniosku autoryzacyjnego, którego wzór stanowi Załącznik do niniejszego regulaminu.
 2. Operator zastrzega prawo do odmowy wyrażenia zgody na transfer domeny do innego usługodawcy w przypadku, gdy Klient zalega z opłatami na rzecz Operatora lub istotnie narusza warunki niniejszego regulaminu.

§ 7. Płatności i rozliczenia:

 1. W każdym przypadku, gdy mowa jest o momencie dokonania zapłaty za usługi, rozumie się przez to moment uznania rachunku bankowego Operatora lub otrzymania przez Operatora potwierdzenia pozytywnej autoryzacji karty płatniczej. Klient przyjmuje do wiadomości, iż czas niezbędny na wykonanie przelewu, wpłaty lub autoryzacji karty płatniczej, może opóźnić moment rozpoczęcia realizacji zamówienia.
 2. Wysokość opłat za wykonywane usługi jest wyznaczana przez cennik dostępny w Serwisie lub na podstawie indywidualnych ustaleń Klienta z Operatorem. Dla celów wykonania usługi obowiązują ceny obowiązujące w momencie dokonania całości zapłaty z tytułu złożonego zamówienia. Operator gwarantuje utrzymanie opłaconej usługi do końca aktualnego abonamentu na warunkach obowiązujących w momencie jej opłacenia.
 3. W przypadku dokonywania płatności za usługi świadczone przez Operatora na jego konto bankowe koszty bankowe zleceniodawcy i banków pośredniczących pokrywa zleceniodawca (Klient). W przypadku otrzymania niepełnej wpłaty z tytułu danego zamówienia, Operator wstrzyma realizację zamówienia do momentu otrzymania całości wpłaty.
 4. Klient ma prawo do dokonania przedpłaty na poczet usług wykonywanych w przyszłości przez Operatora, w celu umożliwienia ich szybszego wykonania. Dokonana przedpłata może zostać wykorzystana w dowolnym czasie na dowolne usługi świadczone przez Operatora a zlecone przez Klienta. Niewykorzystana w części lub całości przedpłata podlega zwrotowi, a w przypadku Klientów innych niż Konsumenci zwrot dokonany zostanie po odliczeniu kosztów transakcyjnych poniesionych przez Operatora.
 5. W przypadku braku możliwości wykonania usługi i potwierdzenia tego faktu przez Operatora Klient ma prawo do zaliczenia dokonanej wpłaty na poczet zapłaty z tytułu innych usług świadczonych przez Operatora lub do zwrotu kwoty należnej z tytułu niewykonanego zamówienia lub jego niewykonanej części na wskazane przez Klienta konto bankowe w Polsce. Prawo to nie przysługuje Klientowi w przypadku niedostarczenia w wymaganym terminie przez Klienta wymaganych danych do wykonania danego typu usługi a także w przypadku nie spełniania wymagań rejestracyjnych danego rejestru domen opublikowanych uprzednio w Serwisie Operatora.
 6. Konsument zleca wykonanie usługi przed upływem 14 dniowego terminu do ustawowego odstąpienia od umowy o jakim mowa w art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).
 7. Jeżeli usługa została wykonana przed upływem 14 dniowego terminu do odstąpienia od umowy to prawo do odstąpienia, o którym mowa w części II, ust. 3, nie przysługuje.

§ 8. Ochrona danych osobowych:

 1. W związku z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 (j.t. Dz.U.2002 Nr 101 poz. 926 ze zm.) o ochronie danych osobowych klient oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w tym przetwarzanie danych w przyszłości, przez administratora danych: MXD Sp. z o.o., w celach wykonania umowy, promocji, marketingu, analiz w systemach informatycznych, kartotekach, skorowidzach, księgach i innych zbiorach w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez MXD Sp. z o.o., a także udostępnienia ich podmiotom współpracującym z MXD Sp. z o.o., w tym w szczególności innym Operatorom i Rejestratorom oraz do bazy WHOIS.
 2. MXD Sp z o.o. oświadcza, że jest administratorem danych osobowych, które będzie przetwarzał w celach wskazanych powyżej.
 3. Klient oświadcza, iż został poinformowany o prawie wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania w przypadku, gdy są one niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe, a nadto oświadcza, iż udzielenie niniejszej zgody ma charakter dobrowolny.
 4. Klient oświadcza, iż został poinformowany o prawie wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania w przypadku, gdy są one niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe, a nadto oświadcza, iż udzielenie niniejszej zgody ma charakter dobrowolny.
 5. Dane mogą zostać przekazywane do innych administratorów, w tym administratorów w Państwach trzecich, w celu wykonania umowy, m.in. do:
  • Rejestrów Domen (np. NASK), w tym Rejestrów spoza UE/EOG
  • Innym niż Operator Rejestratorom, w tym Rejestratorom spoza UE/EOG (np. eNom, Inc., 5808 Lake Washington Blvd. NE Ste. 300, Kirkland, WA 98033, USA czy Internet Invest ltd., Gaydara st., 50, 01033 Kiev, Ukraina)przy zachowaniu adekwatnego poziomu ochrony, zgodnie z wymogami w tym względzie prawa UE - w tym RODO.
 6. O ile Klient nie zgłosi zastrzeżenia, Operator ma prawo do opublikowania podstawowych danych Klienta (nazwa firmy, adres strony internetowej) na liście referencyjnej Operatora.

§ 9. Odpowiedzialność operatora i reklamacje:

 1. Operator jest zobowiązany do świadczenia usług w sposób niewadliwy.
 2. Operator zobowiązuje się do sprawowania nadzoru technicznego nad usługami a także zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w konfiguracji usług w przypadku wystąpienia problemów z działaniem lub konieczności aktualizacji oprogramowania a także na życzenie Klienta. Operator dołoży wszelkich możliwych starań aby zapewnić nieprzerwane i poprawne działanie usług oferowanych Klientowi.
 3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe m.in. w wyniku braku ciągłości świadczenia usług spowodowanym działaniem lub zaniechaniem podmiotów trzecich, działania sił wyższych, nieprawidłowego wykorzystania udostępnionej usługi, wykorzystania udostępnionych Klientowi informacji autoryzujących dostęp do usługi przez podmioty trzecie (np. udostępnienie hasła osobom trzecim), naruszenia postanowień umowy przez Klienta. W przypadku Konsumenta odpowiedzialność Operatora jest oparta na zasadach wynikających z przepisów prawa.
 4. Żadna ze stron nie będzie w żadnym przypadku odpowiedzialna za utratę zysku lub korzyści drugiej ze stron w przypadku poniesionej szkody. Wysokość roszczenia Klienta nie może przekraczać kwoty faktycznie uiszczonej przez Klienta z tytułu wykonania usługi, która jest przedmiotem reklamacji.
 5. W przypadku usług świadczonych na rzecz Konsumentów odpowiedzialność Operatora jest regulowana przez obowiązujące przepisy prawa w tym przepisy kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) a określone w ust. 1 - 3 ograniczenia odpowiedzialności nie dotyczą usług świadczonych na rzecz Konsumentów.
 6. Reklamacja składana przez Klienta w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług przez Operatora powinna zostać sporządzona w formie pisemnej oraz określać Klienta w sposób umożliwiający jego identyfikację, nazwę i typ usługi, której reklamacja dotyczy, przedmiot reklamacji, okoliczności uzasadniające reklamację oraz żądanie Klienta naprawienia szkody. Reklamację należy złożyć w siedzibie Operatora przy ulicy Hetmańskiej 25, 15-727 Białystok. Operator rozpatrzy Reklamację w terminie siedmiu dni roboczych od daty jej doręczenia, a następnie prześle Klientowi odpowiedź, wskazując rozstrzygnięcie oraz jego uzasadnienie.

§ 10. Postanowienia końcowe:

 1. W celu poprawnego korzystania z usługi Klient oświadcza, że posiada odpowiedni sprzęt komputerowy (umożliwiający korzystanie z Internetu), łącze internetowe oraz oprogramowanie, w szczególności przeglądarkę internetową obsługującą HTML, CSS, JavaScript.
 2. Klient jest świadomy zagrożeń związanych z korzystaniem z usługi oraz związanych z nimi konieczności użycia haseł o odpowiednim poziomie bezpieczeństwa (sugerujemy użycie hasła mocnego składającego się z co najmniej z 8 znaków, zawierających małe i wielkie litery oraz cyfry lub znaki specjalne), ochrony lokalnych i zdalnych systemów komputerowych przed nieuprawnioną ingerencją osób trzecich oraz stosowania zabezpieczeń antywirusowych w celu ochrony przed szkodliwym oprogramowaniem.
 3. Operator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian do niniejszego regulaminu. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Operatora i od tego dnia będzie miał zastosowanie do nowo zawieranych lub odnawianych z Operatorem umów.
 4. Zmiany treści załączników i dokumentów uzupełniających nie stanowią zmiany treści regulaminu ani umowy.
 5. Dla celów wykonania regulaminu oraz umowy zastosowanie ma prawo polskie. W przypadku sporów związanych z niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego w tym przepisy Kodeksu Cywilnego oraz odpowiednich ustaw.
 6. Ewentualne spory prawne powstałe między Operatorem a Klientem, innym niż Konsument, będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo sąd w Białymstoku. Ewentualne spory prawne powstałe między Operatorem a Konsumentem będą rozstrzygane według właściwości ogólnej wynikającej z odpowiednich przepisów prawa.
 7. Klient ma możliwość z skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji oraz dochodzenia roszczeń na zasadach określonych niniejszym regulaminem oraz przepisami prawa polskiego.